صفحه اصلی » دانشگاه » منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 93
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 93

 • منابع کارشناسی ارشد اطلاعات‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد الهيات‌ و معارف‌ اسلامي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد امور گمركي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد باستانشناسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد تاريخ‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد تربيت‌ بدني‌ وعلوم‌ورزشي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد جغرافيا 
 • منابع کارشناسی ارشد حسابداري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد حقوق‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد روانشناسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ اسپانيايي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ آلماني‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان ايتاليايي 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان چيني 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ روسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ ژاپني‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ فرانسه‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ و ادبيات‌ عرب‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ وادبيات‌ فارسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ و ادبيات‌ اردو 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ و ادبيات‌ ارمني‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان‌ و ادبيات‌ انگليسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ اجتماعي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ اقتصادي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ پايه‌ انتظامي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ تربيتي 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ سياسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ قرآني‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد ‌فلسفه‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد كتابداري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مددكاري‌ اجتماعي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مديريت‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مشاوره‌ و راهنمايي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مطالعات‌ خانواده‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد پست‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان تركي استانبولي 
 • منابع کارشناسی ارشد زبان شناسي 
 • منابع کارشناسی ارشد كتابت و نگارگري 
 • منابع کارشناسی ارشد آمار 
 • منابع کارشناسی ارشد رياضي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زمين‌ شناسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد زيست‌ شناسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد شيمي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ دريايي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ كامپيوتر 
 • منابع کارشناسی ارشد فيزيك‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد هواشناسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ تجربي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ و فنون‌ هوانوردي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ برق‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ پزشكي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ پليمر 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ تكنولوژي‌ فرماندهي‌ و كنترل‌ هوايي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ دريا 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ راه‌آهن‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ شيمي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ صنايع‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌علمي-كاربردي‌ برق‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ علمي-كاربردي‌ عمران‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌علمي-كاربردي‌ مكانيك‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ عمران‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ كامپيوتر 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ معدن‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ معماري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ مكانيك‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ مواد 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ نساجي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ نفت‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ نگهداري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ هوا فضا 
 • منابع کارشناسی ارشد ناوبري‌وفرماندهي‌ كشتي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد چاپ‌ و نشر 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي فناوري اطلاعات(IT) 
 • منابع کارشناسی ارشد كشاورزي‌ عمومي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ توليدات‌ گياهي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ فضاي‌ سبز 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي-آبياري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ كشاورزي-اقتصاد كشاورزي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ كشاورزي- باغباني‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ كشاورزي‌-ترويج‌ و آموزش‌ كشاورزي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي‌-علوم خاك‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌كشاورزي- زراعت و اصلاح‌ نباتات 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌كشاورزي-علوم دامي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ كشاورزي- علوم و صنايع‌ غذايي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي-گياه‌ پزشكي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي-ماشينهاي‌ كشاورزي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي منابع‌ طبيعي- جنگلداري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي منابع طبيعي-شيلات‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي منابع طبيعي-علوم و صنايع‌ چوب‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌منابع طبيعي-محيط زيست 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي‌ منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي منابع طبيعي-مديريت مناطق خشك و بياباني 
 • منابع کارشناسی ارشد مهندسي آباداني روستاها 
 • منابع کارشناسی ارشد ارتباط تصويري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد آهنگسازي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد توليد سيما 
 • منابع کارشناسی ارشد سينما 
 • منابع کارشناسی ارشد شهرسازي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد صنايع‌ دستي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد طراحي‌ پارچه‌ و لباس‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد طراحي‌ صنعتي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد طراحي‌ و چاپ‌ پارچه‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد عكاسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد كارشناسي‌ فرش‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مجسمه‌ سازي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مرمت‌ و احياء بناهاي‌ تاريخي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد موزه‌داري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد موسيقي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد نقاشي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد نمايش‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد پژوهش‌ هنر 
 • منابع کارشناسی ارشد اعضاي‌ مصنوعي‌ و وسايل‌ كمكي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد آناتومي‌ و علوم‌ تشريح‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد ايمني‌ شناسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد بهداشت‌ عمومي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد بهداشت‌ حرفه‌اي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد بهداشت‌ محيط 
 • منابع کارشناسی ارشد بينايي‌ سنجي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد پرستاري‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد تغذيه‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد تكنولوژي‌ پرتودرماني ‌(راديوتراپي‌) 
 • منابع کارشناسی ارشد تكنولوژي‌ پرتوشناسي ‌(راديولوژي) 
 • منابع کارشناسی ارشد حشره‌شناسي پزشكي ‌و مبارزه با ناقلين‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد دكتراي‌ پزشكي‌، دندانپزشكي‌، داروسازي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد دكتراي‌ حرفه‌اي‌ دامپزشكي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد شنوايي‌ شناسي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهي 
 • منابع کارشناسی ارشد علوم‌ و صنايع‌ غذايي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد فيزيوتراپي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد فيزيولوژي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد كاردرماني‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد كتابداري‌ در شاخه‌ پزشكي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد گفتار درماني‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مامايي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مدارك‌ پزشكي‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتي، درماني‌ 
 • منابع کارشناسی ارشد اتاق عمل 
 • منابع کارشناسی ارشد هوشبري 
 • منابع کارشناسی ارشد 

کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور

کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299