صفحه اصلی » دانشگاه » لیست شهرها و رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ 93
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست شهرها و رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ دانشگاه پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ  ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ﮔﺮاﻳﺶ ارزﻳﺎ ﺑﻲوآﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ)

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ زراﻋﺖ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي)

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي (ﮔﺮاﻳﺶ ارزﻳﺎ ﺑﻲوآﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ) 

 

لیست شهرها دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ دانشگاه پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي (ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖوﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺸﺎورزي)
ﺗﻬﺮان ري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي (ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖوﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺸﺎورزي) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
اﺻﻔﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي
اﺻﻔﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
اﻟﺒﺮز ﻛﺮج ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي
اﻟﺒﺮز ﻛﺮج ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي)
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
اﻟﺒﺮز ﻛﺮج ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ زراﻋﺖ
اﻟﺒﺮز ﻛﺮج ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ زراﻋﺖ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زاﻫﺪان ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ زراﻋﺖ
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زاﻫﺪان ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ زراﻋﺖ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ﮔﺮاﻳﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ وآﻣﺎﻳﺶﺳﺮزﻣﻴﻦ)
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﺮق ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ﮔﺮاﻳﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ وآﻣﺎﻳﺶﺳﺮزﻣﻴﻦ) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر

کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299