صفحه اصلی » دانشگاه » لیست شهرها و رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 93
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست شهرها و رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ دانشگاه پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ  ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي)

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ)

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي)

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ (ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار)

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﺳﺎزه

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ راه و ﺗﺮاﺑﺮي

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﺧﺎك و ﭘﻲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﺻﻨﺎﻳﻊ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ـ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

 

لیست شهرها دوره ﻫﺎي  ﻓﺮاﮔﻴﺮدانشگاه پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري
ﺗﻬﺮان ري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮه وري ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﻓﺎرس ﺷﻴﺮاز ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﺧﺎك و ﭘﻲ
ﻓﺎرس ﺷﻴﺮاز ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﺧﺎك و ﭘﻲ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ راه و ﺗﺮاﺑﺮي
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ راه و ﺗﺮاﺑﺮي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ راه و ﺗﺮاﺑﺮي
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ راه و ﺗﺮاﺑﺮي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ راه و ﺗﺮاﺑﺮي
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻴﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ راه و ﺗﺮاﺑﺮي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎزه
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎزه ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
اﻟﺒﺮز ﻛﺮج ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ
اﻟﺒﺮز ﻛﺮج ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﻓﺎرس ﺷﻴﺮاز ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻓﺎرس ﺷﻴﺮاز ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ـ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ اي ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮماﻓﺰار)
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮماﻓﺰار) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮماﻓﺰار)
ﺗﻬﺮان ري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮماﻓﺰار) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺸﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮماﻓﺰار)
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺸﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ(ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮماﻓﺰار) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي)
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي)
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﮔﻴﻼن رﺷﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي)
ﮔﻴﻼن رﺷﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ)
ﺗﻬﺮان ري ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي)
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل (ﺷﻤﻴﺮاﻧﺎت) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ (ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي) ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر

کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299