صفحه اصلی » دانشگاه » رشته های امتحانی کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مهر ماه 1393
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

رشته های امتحانی کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مهر ماه 1393

رشته های امتحانی کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور مهر ماه 1393

عنوان

کد رشته امتحانی

اب وهواشناسي /اقليم شناسي /گرايش اب وهواشناسي شهري

101

اب وهواشناسي /اقليم شناسي /گرايش اب وهواشناسي كاربردي

102

اب وهواشناسي /اقليم شناسي /گرايش تغييرات اب وهوايي /اقليمي /

103

اسيب شناسي ورزشي وحركات اصلاحي -حركات اصلاحي

104

اموزش زبان انگليسي

105

اموزش زبان فارسي

106

اموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

107

اموزش محيطزيست

108

اموزش وبهسازي منابع انساني

109

اخلاق -گرايش اخلاق اسلامي

110

اخلاق گرايش فلسفه اخلاق

111

اقتصاداسلامي

112

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان

113

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث

114

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي

115

تاريخ -تاريخ اسلام

116

تاريخ -تاريخ ايران اسلامي

117

تاريخ تشيع

118

تاريخ وفلسفه اموزش وپرورش -تعليم وتربيت اسلامي

119

تحقيقات اموزشي

120

جامعه شناسي

121

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي گرايش اقتصادفضا

122

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي

123

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي گرايش سازماندهي مناطق عشايري

124

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدارروستايي

125

جغرافياوبرنامه ريزي شهري گرايش امايش شهري

126

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -برنامه ريزي مسكن

127

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -بهسازي ونوسازي شهري

128

جغرافياوبرنامه ريزي شهري گرايش مديريت شهري

129

حسابداري

130

حقوق بين الملل

131

حقوق جزاوجرم شناسي

132

حقوق خصوصي

133

رفتارحركتي گرايش رشدحركتي

134

روان شناسي باليني

135

روان شناسي تربيتي

136

روان شناسي عمومي

137

زبان شناسي همگاني

138

زبان وادبيات انگليسي

139

زبان وادبيات عربي -ادبيات عربي

140

مديريت دولتي -مديريت مالي دولتي

161

مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني

162

مديريت رسانه

163

مديريت فناوري اطلاعات گرايش سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

164

مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب وكارالكترونيكي

165

مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت دانش

166

مديريت فناوري اطلاعات -مديريت منابع اطلاعاتي

167

مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي

168

مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي

169

مديريت ورزشي -مديريت اوقات فراغت وورزش هاي تفريحي

170

مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي درورزش

171

مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي درسازمانهاي ورزشي

172

مديريت ورزشي -مديريت رويدادهاي ورزشي

173

مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه هاي ورزشي

174

نهج البلاغه -اصول الدين ومعارف علوي

175

اماررياضي

176

اموزش رياضي

177

رياضي كاربردي -اناليزعددي

178

رياضي كاربردي -تحقيق درعمليات

179

رياضي محض -اناليز

180

رياضي محض -جبر

181

رياضي محض -هندسه

182

زمين شناسي زيست محيطي

183

زيست شناسي -بيوشيمي

184

زيست شناسي -بيوفيزيك

185

زيست شناسي -ژنتيك

186

زيست شناسي -علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني

187

زيست شناسي -علوم گياهي /سيستماتيك اكولوژي /

188

زيست شناسي -علوم گياهي /فيزيولوژي گياهي /

189

زيست شناسي -علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري

190

زيست شناسي -علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي تكويني

191

زيست شناسي -علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري

192

زيست فناوري /بيوتكنولوژي /گرايش ميكروبي

193

شيمي -شيمي الي

194

شيمي -شيمي تجزيه

195

شيمي -شيمي فيزيك

196

شيمي -شيمي معدني

197

فيتوشيمي

198

فيزيك گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها

199

فيزيك -گرايش اتمي ومولكولي

200

فيزيك /زمينه حالت جامد/

201

فيزيك -گرايش فيزيك بنيادي

202

فيزيك گرايش فيزيك نجومي

203

فيزيك -گرايش هسته اي

204

مهندسي برق -الكترونيك

205

مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي

206

مهندسي صنايع -صنايع

207

مهندسي صنايع -مديريت سيستم وبهره وري

208

مهندسي صنايع -سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

209

مهندسي عمران -راه وترابري

210

مهندسي عمران -ژئوتكنيك

211

مهندسي عمران -سازه

212

مهندسي عمران -مهندسي ومديريت ساخت

213

مهندسي عمران -مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي

214

مهندسي عمران -محيطزيست

215

مهندسي فناوري اطلاعات -سيستم هاي چندرسانه اي

216

مهندسي كامپيوتر/گرايش نرم افزار/

217

مهندسي مكانيك /گرايش تبديل انرژي /

218

مهندسي مكانيك /گرايش طراحي كاربردي /

219

مهندسي مواد-شناسايي وانتخاب موادمهندسي

220

مهندسي كشاورزي -اصلاح نباتات

221

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي /گرايش سياست وتوسعه كشاورزي /

222

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي /گرايش توليدومديريت واحدهاي كشاورزي /

223

مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي

224

مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي كشاورزي

225

مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي /گرايش توسعه كشاورزي /

226

مهندسي كشاورزي -زراعت

227

مهندسي كشاورزي -علوم دامي گرايش تغذيه دام

228

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي

229

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست /گرايش ارزيابي وامايش سرزمين /

230

پژوهش هنر

231

طراحي شهري

232

مهندسي معماري

233

کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299