صفحه اصلی » دانشگاه » کد دانشگاه ها موسسات مورد قبول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور 93
مدیریت اجرایی MBA
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

کد دانشگاه ها موسسات مورد قبول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور 93

لیست دانشگاه های کشور

عنوان

کد دانشگاه

اموزشكده فني نقشه برداري -سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

1001

اموزشكده فني نقشه برداري -سازمان نقشه برداري كشور

1002

اموزشكده كشاورزي كرج -وزارت جهادكشاورزي

1003

اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست

1004

اموزشكده فني اسفراين

1005

پژوهشكده امام خميني /س /وانقلاب اسلامي

1006

پژوهشكده برق -جهاددانشگاهي

1007

پژوهشكده پولي وبانكي -تهران

1008

پژوهشكده تحقيق درعمليات

1009

پژوهشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي

1010

پژوهشكده توسعه تكنولوژي -جهاددانشگاهي

1011

پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي -جهاددانشگاهي -كرج

1012

پژوهشكده ژنتيك وزيست فناوري كشاورزي طبرستان -ساري

1013

پژوهشكده ساختمان ومسكن

1014

پژوهشكده علوم پايه كاربردي -جهاددانشگاهي

1015

پژوهشكده علوم زمين -سازمان زمين شناسي

1016

پژوهشكده فرهنگ وهنرمعماري -جهاددانشگاهي -تهران

1017

پژوهشكده فناوري اطلاعات وارتباطات -جهاددانشگاهي

1018

پژوهشكده گياهان دارويي -جهاددانشگاهي -تهران

1019

پژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتماعي

1020

پژوهشكده نهج البلاغه

1021

پژوهشكده هواشناسي

1022

پژوهشگاه استاندارد

1023

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله

1024

پژوهشگاه پليمروپتروشيمي

1025

پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

1026

پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

1027

پژوهشگاه علوم سلولي وناباروري رويان -جهاددانشگاهي

1028

پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران

1029

پژوهشگاه صنعت نفت

1030

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي

1031

پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات اجتماعي -جهاددانشگاهي

1032

پژوهشكده علوم وصنايع غذايي -مشهد

1033

پژوهشگاه علوم وفناوري اطلاعات

1034

پژوهشگاه علوم وفنون هسته اي -سازمان انرژي اتمي

1035

پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي

1036

پژوهشگاه فضايي ايران

1037

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري

1038

پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوه -اصفهان

1039

پژوهشگاه موادوانرژي -مشكين دشت كرج

1040

دانشكده اطلاعات

1041

دانشكده روابطبين الملل -وزارت امورخارجه

1042

دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار

1043

دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

1044

دانشكده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران -واحد قم

1045

دانشگاه علوم اقتصادي

1046

دانشكده فني ومهندسي گرمسار

1047

دانشكده فني ومهندسي گلپايگان

1048

دانشكده فني ومهندسي نوين -گلبهار/خراسان رضوي /

1049

دانشكده كشاورزي شيروان

1050

دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام

1051

دانشكده كشاورزي ومنابع طبيعي داراب

1052

دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد

1053

دانشگاه اراك

1054

دانشگاه اروميه

1055

دانشگاه اصفهان

1056

دانشگاه الزهرا/س /-تهران

1057

دانشگاه امام صادق /ع /

1058

دانشگاه ايلام

1059

دانشگاه بجنورد

1060

دانشگاه بناب

1061

دانشگاه بوعلي سينا-همدان

1062

دانشگاه بيرجند

1063

دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين

1064

دانشگاه تبريز

1065

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان

1066

دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران

1067

دانشگاه تربيت مدرس

1068

دانشگاه تفرش

1069

دانشگاه تهران

1070

دانشگاه جامع امام حسين /ع /-تهران

1071

دانشگاه جهرم

1072

دانشگاه جيرفت

1073

دانشگاه حضرت نرجس /س /-ويژه خواهران -رفسنجان

1074

دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار

1075

دانشگاه خليج فارس -بوشهر

1076

دانشگاه خوارزمي -تهران

1077

دانشگاه دامغان

1078

دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم

1079

دانشگاه رازي -كرمانشاه

1080

دانشگاه زابل

1081

دانشگاه زنجان

1082

دانشگاه سلمان فارسي -كازرون

1083

دانشگاه سمنان

1084

دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان

1085

دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان

1086

دانشگاه شاهد-تهران

1087

دانشگاه شاهرود

1088

دانشگاه شهركرد

1089

دانشگاه شهيدباهنر-كرمان

1090

دانشگاه شهيدبهشتي -تهران

1091

دانشگاه شهيدچمران -اهواز

1092

دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز

1093

دانشگاه شهيدمطهري

1094

دانشگاه شيراز

1095

دانشگاه صنايع ومعادن ايران -تهران

1096

دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/-تهران

1097

دانشگاه صنعت نفت

1098

دانشگاه صنعتي اراك

1099

دانشگاه صنعتي اروميه

1100

دانشگاه صنعتي اصفهان

1101

دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران

1102

دانشگاه صنعتي بابل

1103

دانشگاه صنعتي بيرجند

1104

دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول

1105

دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان

1106

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران

1107

دانشگاه صنعتي سهند-تبريز

1108

دانشگاه صنعتي سيرجان

1109

دانشگاه صنعتي شريف -تهران

1110

دانشگاه صنعتي شيراز

1111

دانشگاه صنعتي قم

1112

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

1113

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

1114

دانشگاه صنعتي همدان

1115

دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد

1116

دانشگاه علامه طباطبايي -تهران

1117

دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران

1118

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران

1119

دانشگاه علوم انتظامي امين

1120

دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر

1121

دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار

1122

دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري

1123

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز

1124

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري

1125

دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

1126

دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم

1127

دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر

1128

دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري

1129

دانشگاه فردوسي مشهد

1130

دانشگاه فسا

1131

دانشگاه قم

1132

دانشگاه كاشان

1133

دانشگاه كردستان -سنندج

1134

دانشگاه كوثر-بجنورد

1135

دانشگاه گلستان -گرگان

1136

دانشگاه گيلان -رشت

1137

دانشگاه لرستان -خرم اباد

1138

دانشگاه مازندران -بابلسر

1139

دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل

1140

دانشگاه مذاهب اسلامي

1141

دانشگاه مراغه

1142

دانشگاه ملاير

1143

دانشگاه نيشابور

1144

دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

1145

دانشگاه هنراسلامي تبريز

1146

دانشگاه هنراصفهان

1147

دانشگاه هنر-تهران

1148

دانشگاه ولايت -ايرانشهر

1149

دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان

1150

دانشگاه ياسوج

1151

دانشگاه يزد

1152

سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران

1153

دانشگاه ايت اله حايري -ميبد

1154

دانشگاه اردكان

1155

مجتمع اموزش عالي بم

1156

دانشگاه تربت حيدريه

1157

مجتمع اموزش عالي سراوان

1158

دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان

1159

دانشگاه گنبد

1160

مركزاموزش عالي استهبان

1161

مركزاموزش عالي اقليد

1162

دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر

1163

مركزاموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه -قم

1164

مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا

1165

مركزاموزش عالي فيروزاباد

1166

مركزاموزش عالي كاشمر

1167

مجتمع اموزش عالي گناباد

1168

مركزاموزش عالي لامرد

1169

مركزاموزش عالي ممسني

1170

مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي

1171

مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور

1172

مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان

1173

مركزاموزش مديريت دولتي

1174

مركزتحقيقات سياست علمي كشور

1175

مركزتحقيقات نجوم واخترفيزيك -مراغه

1176

موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني /ره /-قم

1177

موسسه پژوهشي علوم وفناوري رنگ وپوشش -تهران

1178

موسسه تحقيقات شيلات ايران

1179

موسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي -كرج

1180

موسسه عالي اموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي

1181

پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي وعلوم جوي

1182

موسسه تحقيقات ارتباطات وفناوري اطلاعات

1183

مركزتحقيقات راه مسكن وشهرسازي

1184

موسسه مطالعات بين المللي انرژي

1185

موسسه پژوهشي حكمت وفلسفه ايران

1186

پژوهشكده حمل ونقل پارسه

1187

پژوهشكده سرطان پستان -جهاددانشگاهي

1188

پژوهشكده زلزله وسوانح طبيعي -جهاددانشگاهي

1189

پژوهشكده گردشگري -جهاددانشگاهي -مشهد

1190

موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران

1191

مركزتحقيقات بتن -تهران

1192

مركزپژوهشي هنرمعماري وشهرسازي نظر-تهران

1193

مركزمنطقه اي اطلاع رساني علوم وفناوري -شيراز

1194

مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا

1195

دانشگاه هنرشيراز

1196

دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل

1197

دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار

1198

دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /

1199

دانشگاه نهاوند/ويژه خواهران /

1200

مجتمع اموزش عالي زرند

1201

مركزاموزش عالي لار

1202

مركزاموزش عالي محلات

1203

پژوهشكده فرهنگ وهنراسلامي -سازمان تبليغات اسلامي -تهران

1204

پژوهشگاه علوم وفناوري دفاعي

1205

پژوهشگاه فناوري هاي نوين

1206

دانشكده خبر-سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

1207

دانشكده علمي كاربردي پست ومخابرات وزارت ارتباطات

1208

دانشكده علوم وفنون فارابي -تهران

1209

دانشكده فرماندهي وستادارتش جمهوري اسلامي ايران

1210

دانشكده فرماندهي وستادسپاه پاسداران انقلاب اسلامي

1211

سازمان سنجش اموزش كشور

1212

ستادمشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران

1213

پرديس فارابي دانشگاه تهران -قم

1214

مركزاموزش عالي كتابداري

1215

دانشگاه افسري امام علي /ع /-نزاجا

1216

موسسه پژوهش وبرنامه ريزي اموزش عالي

1217

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران -كرج

1218

دانشگاه هاي خارج كشورواقع درقاره اروپا

1994

دانشگاه هاي خارج كشورواقع درقاره اسيا

1995

دانشگاه هاي خارج كشورواقع درقاره افريقا

1996

دانشگاه هاي خارج كشورواقع درقاره اقيانوسيه

1997

دانشگاه هاي خارج كشورواقع درقاره امريكا

1998

سايردانشگاه هاوموسسات اموزشي وزارت علوم -تحقيقات وفناوري

1999

دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران

2001

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

2002

دانشكده علوم پزشكي بم

2003

دانشكده علوم پزشكي بهبهان

2004

دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه

2005

دانشكده علوم پزشكي خلخال

2006

دانشگاه علوم پزشكي دزفول

2007

دانشكده علوم پزشكي سيرجان

2008

دانشكده علوم پزشكي نيشابور

2009

دانشكده علوم پزشكي لارستان

2010

دانشكده علوم پزشكي گراش

2011

دانشگاه شاهد/رشته هاي پزشكي /

2012

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته هاي پزشكي /

2013

دانشگاه علوم پزشكي اراك

2014

دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران

2015

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

2016

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

2017

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

2018

دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج

2019

دانشگاه علوم پزشكي ايران

2020

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

2021

دانشگاه علوم پزشكي بابل

2022

دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

2023

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران

2024

دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

2025

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

2026

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

2027

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

2028

دانشگاه علوم پزشكي تهران

2029

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز

2030

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

2031

دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

2032

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

2033

دانشگاه علوم پزشكي زابل

2034

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

2035

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

2036

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

2037

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

2038

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

2039

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

2040

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

2041

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

2042

دانشگاه علوم پزشكي فسا

2043

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

2044

دانشگاه علوم پزشكي قم

2045

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

2046

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

2047

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

2048

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

2049

دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان

2050

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

2051

دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت

2052

دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد

2053

دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري

2054

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

2055

دانشگاه علوم پزشكي همدان

2056

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

2057

دانشگاه علوم پزشكي يزد

2058

مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين

2059

موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران

2060

دانشكده علوم پزشكي ساوه

2061

دانشكده علوم پزشكي خمين

2062

دانشكده علوم پزشكي مراغه

2063

دانشكده علوم پزشكي ابادان

2064

دانشكده پرستاري بانك ملي

2065

دانشكده پرستاري نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

2066

دانشكده پرستاري نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

2067

دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم

2068

سايردانشگاه هاوموسسات اموزشي وزارت بهداشت درمان واموزش پزشكي

2999

دانشگاه هاي پيام نور

3000

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزمراغه

3001

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزمرند

3002

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزميانه

3003

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزهشترود

3004

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد اذرشهر

3005

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد اسكو

3006

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد اهر

3007

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد ايلخچي

3008

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد بستان اباد

3009

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد بناب

3010

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد بنيس

3011

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد تركمنچاي

3012

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد جلفا

3013

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد خاروانا

3014

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد خراجو

3015

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد خسروشهر

3016

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد زنوز

3017

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد سراب

3018

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد شربيان

3019

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد عجب شير

3020

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد قره اغاج

3021

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد كليبر

3022

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد ملكان

3023

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد ممقان

3024

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد هادي شهر

3025

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد هريس

3026

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد گوگان

3027

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -واحد ورزقان

3028

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزاروميه

3029

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزبوكان

3030

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزخوي

3031

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزشاهين دژ

3032

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزماكو

3033

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزمهاباد

3034

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزمياندواب

3035

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزنقده

3036

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد اشنويه

3037

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد پلدشت

3038

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد پيرانشهر

3039

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد تازه شهر

3040

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد تكاب

3041

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد چهاربرج

3042

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد سردشت

3043

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد سلماس

3044

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد سيه چشمه

3045

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد شوط

3046

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد فيرورق

3047

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -واحد قره ضياالدين

3048

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مركزاردبيل

3049

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مركزخلخال

3050

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مركزگرمي

3051

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مركزمشكين شهر

3052

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد ارشق /رضي /

3053

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد بيله سوار

3054

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد پارس اباد

3055

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد تازه كندانگوت

3056

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد سرعين

3057

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد گيوي

3058

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد نمين

3059

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد نير

3060

دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -واحد هير

3061

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزبناب

3062

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزتبريز

3063

دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزشبستر

3064

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزاران وبيدگل

3065

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزاردستان

3066

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزاصفهان

3067

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزتيران

3068

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزخوانسار

3069

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزدولت اباد

3070

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركززرين شهر

3071

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزسميرم

3072

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزشاهين شهر

3073

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزشهرضا

3074

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزفريدون شهر

3075

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزكوهپايه

3076

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزگلپايگان

3077

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزنايين

3078

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزنجف اباد

3079

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزنطنز

3080

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزوزوان

3081

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد باغ بهادران

3082

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد برزك

3083

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد بهارستان

3084

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد بوئين ومياندشت

3085

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد پيربكران

3086

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد تودشك

3087

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد جرقويه عليا

3088

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد چادگان

3089

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد خميني شهر

3090

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد خور

3091

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد خوراسگان

3092

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد داران

3093

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد دهاقان

3094

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد دهق

3095

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد زاينده رود

3096

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد زواره

3097

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد علويجه

3098

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد فلاورجان

3099

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد فولادشهر

3100

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد قمصر

3101

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد قهدريجان

3102

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد كاشان

3103

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد گز

3104

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد مباركه

3105

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد نوش اباد

3106

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد هرند

3107

دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -واحد ورزنه

3108

دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحد فرديس

3109

دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج

3110

دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحد اشتهارد

3111

دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحد طالقان

3112

دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحد كمال شهر

3113

دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحد گرمدره

3114

دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحد ماهدشت

3115

دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحد نظراباد

3116

دانشگاه پيام نوراستان البرز-واحد هشتگرد

3117

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -مركزايلام

3118

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -مركزدهلران

3119

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد ابدانان

3120

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد اركواز

3121

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد ايوان

3122

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد بدره

3123

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد چوار

3124

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد دره شهر

3125

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد سرابله

3126

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد مهران

3127

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -واحد موسيان

3128

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-مركزبرازجان

3129

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-مركزبوشهر

3130

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-مركزبين المللي عسلويه

3131

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحد اهرم

3132

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحد بندردير

3133

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحد بندرديلم

3134

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحد بندركنگان

3135

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحد بندرگناوه

3136

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحد جم

3137

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحد خورموج

3138

دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-واحد شبانكاره

3139

دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب

3140

دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شرق

3141

دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران شمال

3142

دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب

3143

دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزپاكدشت

3144

دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزپرند

3145

دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران

3146

دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتهران

3147

دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزحسن اباد

3148

دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزدماوند

3149

دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزورامين

3150

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد ابسرد

3151

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد ابعلي

3152

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد اسلامشهر

3153

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد باقرشهر

3154

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد بهارستان رباطكريم

3155

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد بومهن

3156

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد پيشوا

3157

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد جاجرود

3158

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد چهاردانگه

3159

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد رباطكريم

3160

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد رودبارقصران

3161

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد رودهن

3162

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد ري

3163

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد شريف اباد

3164

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد شهرجديدپرديس

3165

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد شهرقدس

3166

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد شهريار

3167

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد صفادشت

3168

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد فيروزكوه

3169

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد قيامدشت

3170

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد كن -سولقان

3171

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد كهريزك

3172

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد كيلان

3173

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد لواسانات

3174

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد ملارد

3175

دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحد نسيم شهررباطكريم

3176

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -مركزبروجن

3177

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -مركزشهركرد

3178

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -مركزفارسان

3179

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -واحد اردل

3180

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -واحد بلداجي

3181

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -واحد جونقان

3182

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -واحد سامان

3183

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -واحد شلمزار

3184

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -واحد فرخ شهر

3185

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -واحد گندمان

3186

دانشگاه پيام نوراستان چهارمحال وبختياري -واحد لردگان

3187

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -مركزبيرجند

3188

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -مركزفردوس

3189

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -مركزقائن

3190

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد اسديه

3191

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد بشرويه

3192

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد حاجي اباد

3193

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد خضري دشت بياض

3194

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد خوسف

3195

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد زهان

3196

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد سرايان

3197

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد سربيشه

3198

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد مود

3199

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -واحد نهبندان

3200

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزتربت حيدريه

3201

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزسبزوار

3202

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزفريمان

3203

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزقوچان

3204

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزكاشمر

3205

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزگناباد

3206

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزمشهد

3207

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزنيشابور

3208

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد باخرز

3209

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد بجستان

3210

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد بردسكن

3211

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد تايباد

3212

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد تربت جام

3213

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد جغتاي

3214

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد جوين -نقاب

3215

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد چناران

3216

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد خرو

3217

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد خواف

3218

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد داورزن

3219

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد درگز

3220

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد درود

3221

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد دوغارون

3222

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد رشتخوار

3223

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد زبرخان بقدمگاه

3224

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد سرخس

3225

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد سرولايت

3226

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد عشق اباد

3227

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد فيروزه

3228

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد كاخك

3229

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد كلات

3230

دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -واحد مه ولات -فيض اباد

3231

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -مركزبجنورد

3232

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -واحد اسفراين

3233

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -واحد اشخانه

3234

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -واحد جاجرم

3235

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -واحد راز

3236

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -واحد شيروان

3237

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -واحد غلامان

3238

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -واحد فاروج

3239

دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -واحد گرمه

3240

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزابادان

3241

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزاهواز

3242

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزبندرامام خميني /ره /

3243

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزبهبهان

3244

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزخرمشهر

3245

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزدزفول

3246

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزرامهرمز

3247

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزسوسنگرد

3248

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزشادگان

3249

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد اروندكنار

3250

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد اغاجاري

3251

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد الوان

3252

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد اميديه

3253

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد انديكا-قلعه خواجه

3254

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد انديمشك

3255

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد ايذه

3256

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد باغملك

3257

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد بستان

3258

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد تركالكي

3259

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد دهدز

3260

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد رامشير

3261

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد شوش

3262

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد شوشتر

3263

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد گتوند

3264

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد لالي

3265

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد ماهشهر

3266

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد مسجدسليمان

3267

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد هفتگل

3268

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد هنديجان

3269

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -واحد هويزه

3270

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -واحد خدابنده

3271

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -مركزابهر

3272

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -مركززنجان

3273

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -مركزقيدار

3274

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -واحد ايجرود

3275

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -واحد خرمدره

3276

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -واحد سلطانيه

3277

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -واحد صائين قلعه

3278

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -واحد طارم /اب بر/

3279

دانشگاه پيام نوراستان زنجان -واحد ماه نشان

3280

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -مركزدامغان

3281

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -مركزسمنان

3282

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -مركزشاهرود

3283

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -مركزگرمسار

3284

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -واحد ارادان

3285

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -واحد ايوانكي

3286

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -واحد مجن

3287

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -واحد مهدي شهر

3288

دانشگاه پيام نوراستان سمنان -واحد ميامي

3289

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -مركزايرانشهر

3290

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -مركزچابهار

3291

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -مركزخاش

3292

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -مركززابل

3293

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -مركززاهدان

3294

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -مركزسراوان

3295

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -واحد راسك

3296

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -واحد زابلي

3297

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -واحد زهك

3298

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -واحد سيب وسوران

3299

دانشگاه پيام نوراستان سيستان وبلوچستان -واحد نيك شهر

3300

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزاباده

3301

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزاستهبان

3302

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزاوز

3303

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزبوانات

3304

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزجهرم

3305

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزخرامه

3306

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزداراب

3307

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزشيراز

3308

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزصفاشهر

3309

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزفسا

3310

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزفيروزاباد

3311

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزكازرون

3312

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزلامرد

3313

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزنورابادممسني

3314

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد اباده طشك

3315

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد ارسنجان

3316

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد اشكنان

3317

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد اقليد

3318

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد بيضا

3319

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد بيرم

3320

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد پاسارگاد

3321

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد خاوران

3322

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد خنج

3323

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد رستم

3324

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد زاهدشهر

3325

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد زرقان

3326

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد زرين دشت

3327

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد سپيدان

3328

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد سرچهان -كره اي

3329

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد سروستان

3330

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد ششده وقره بلاغ

3331

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد فراشبند

3332

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد قيروكارزين

3333

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد گله دار

3334

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد لار

3335

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد مرودشت

3336

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد مهر

3337

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد نودان

3338

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد ني ريز

3339

دانشگاه پيام نوراستان فارس -واحد كوار

3340

دانشگاه پيام نوراستان قزوين -مركزبويين زهرا

3341

دانشگاه پيام نوراستان قزوين -مركزتاكستان

3342

دانشگاه پيام نوراستان قزوين -مركزقزوين

3343

دانشگاه پيام نوراستان قزوين -واحد ابيك

3344

دانشگاه پيام نوراستان قزوين -واحد الوند

3345

دانشگاه پيام نوراستان قزوين -واحد اوج

3346

دانشگاه پيام نوراستان قزوين -واحد دانسفهان

3347

دانشگاه پيام نوراستان قزوين -واحد شال

3348

دانشگاه پيام نوراستان قم -مركزقم

3349

دانشگاه پيام نوراستان قم -واحد جعفريه

3350

دانشگاه پيام نوراستان قم -واحد دستجردخلجستان

3351

دانشگاه پيام نوراستان قم -واحد سلفچگان

3352

دانشگاه پيام نوراستان قم -واحد كهك

3353

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -مركزبيجار

3354

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -مركزسنندج

3355

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -مركزمريوان

3356

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -واحد بانه

3357

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -واحد حسن ابادياسوكند/كراني /

3358

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -واحد ديواندره

3359

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -واحد سرواباد

3360

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -واحد سقز

3361

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -واحد قروه

3362

دانشگاه پيام نوراستان كردستان -واحد كامياران

3363

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -مركزبافت

3364

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -مركزبم

3365

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -مركزجيرفت

3366

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -مركزرفسنجان

3367

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -مركزسيرجان

3368

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -مركزكرمان

3369

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد ارزوئيه

3370

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد امين شهر

3371

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد انار

3372

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد باغين

3373

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد بردسير

3374

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد پاريز

3375

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد رابر

3376

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد راور

3377

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد راين

3378

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد رودبار

3379

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد ريگان

3380

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد زرند

3381

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد زنگي اباد

3382

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد شهداد

3383

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد شهربابك

3384

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد عنبراباد

3385

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد فهرج

3386

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد قلعه گنج

3387

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد كشكوييه

3388

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد كهنوج

3389

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد كوهبنان

3390

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد گلباف

3391

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد منوجان

3392

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد نرماشير

3393

دانشگاه پيام نوراستان كرمان -واحد نگار

3394

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -مركزاسلام ابادغرب

3395

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -مركزجوانرود

3396

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -مركزسنقر

3397

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -مركزكرمانشاه

3398

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد پاوه

3399

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد تازه اباد-ثلاث باباجاني

3400

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد روانسر

3401

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد سرپل ذهاب

3402

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد صحنه

3403

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد قصرشيرين

3404

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد كرندغرب

3405

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد كنگاور

3406

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد گيلان غرب

3407

دانشگاه پيام نوراستان كرمانشاه -واحد هرسين

3408

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحد لنده

3409

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحد مارگون

3410

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحد چرام

3411

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-مركزدوگنبدان

3412

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-مركزياسوج

3413

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحد باشت

3414

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحد دهدشت

3415

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحد سي سخت

3416

دانشگاه پيام نوراستان كهگيلويه وبويراحمد-واحد ليكك

3417

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -مركزبندرتركمن

3418

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -مركزگرگان

3419

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -مركزگنبدكاووس

3420

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد ازادشهر

3421

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد اق قلا

3422

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد بندرگز

3423

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد راميان

3424

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد علي ابادكتول

3425

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد كردكوي

3426

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد كلاله

3427

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد گاليكش

3428

دانشگاه پيام نوراستان گلستان -واحد مراوه تپه

3429

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -مركزتالش

3430

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -مركزرشت

3431

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -مركزرودسر

3432

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -مركزصومعه سرا

3433

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد استارا

3434

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد استانه اشرفيه

3435

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد املش

3436

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد بندرانزلي

3437

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد خشكبيجار

3438

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد رضوانشهر

3439

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد سياهكل

3440

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد شفت

3441

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد فومن

3442

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد كلاچاي

3443

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد لاهيجان

3444

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد لنگرود

3445

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد ماسال

3446

دانشگاه پيام نوراستان گيلان -واحد منجيل

3447

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -مركزالشتر

3448

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -مركزاليگودرز

3449

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -مركزبروجرد

3450

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -مركزپلدختر

3451

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -مركزخرم اباد

3452

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -واحد ازنا

3453

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -واحد دورود

3454

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -واحد كوهدشت

3455

دانشگاه پيام نوراستان لرستان -واحد نوراباددلفان

3456

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزامل

3457

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزبابل

3458

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزبهشهر

3459

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزتنكابن

3460

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزرامسر

3461

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزساري

3462

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -مركزمحموداباد

3463

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد بندپي غربي

3464

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد بهنمير

3465

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد پل سفيد

3466

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد جويبار

3467

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد چمستان

3468

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد رينه

3469

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد زيراب

3470

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد قائم شهر

3471

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد كله بست

3472

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد نكا

3473

دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحد نوشهر

3474

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مركزاراك

3475

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مركزخمين

3476

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مركزدليجان

3477

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مركزساوه

3478

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مركزشازند

3479

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -مركزمحلات

3480

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -واحد اشتيان

3481

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -واحد تفرش

3482

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -واحد غرق اباد/نوبران /

3483

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -واحد فرمهين

3484

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -واحد قورچي باشي /چهارچشمه /

3485

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -واحد كميجان

3486

دانشگاه پيام نوراستان مركزي -واحد ميلاجرد

3487

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -مركزبندرعباس

3488

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -مركزبندرلنگه

3489

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -مركزبين المللي كيش

3490

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -مركزميناب

3491

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد ابوموسي

3492

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد بستك

3493

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد بندرجاسك

3494

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد بندرخمير

3495

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد پارسيان

3496

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد حاجي اباد

3497

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد دهبارز

3498

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد سيريك

3499

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد فين

3500

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -واحد قشم

3501

دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزاسداباد

3502

دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزبهار

3503

دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزتويسركان

3504

دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزرزن

3505

دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزكبودراهنگ

3506

دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزملاير

3507

دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزنهاوند

3508

دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزهمدان

3509

دانشگاه پيام نوراستان همدان -واحد دمق

3510

دانشگاه پيام نوراستان همدان -واحد سامن

3511

دانشگاه پيام نوراستان همدان -واحد صالح اباد

3512

دانشگاه پيام نوراستان همدان -واحد فامنين

3513

دانشگاه پيام نوراستان همدان -واحد قروه درجزين

3514

دانشگاه پيام نوراستان همدان -واحد قهاوند

3515

دانشگاه پيام نوراستان همدان -واحد لالجين

3516

دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزاردكان

3517

دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزبافق

3518

دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزتفت

3519

دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزخاتم

3520

دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزرضوانشهرصدوق

3521

دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزمهريز

3522

دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزميبد

3523

دانشگاه پيام نوراستان يزد-مركزيزد

3524

دانشگاه پيام نوراستان يزد-واحد ابركوه

3525

دانشگاه پيام نوراستان يزد-واحد زارچ

3526

دانشگاه پيام نوراستان خراسان جنوبي -مركزطبس

3527

دانشگاه پيام نوراستان يزد-واحد مروست

3528

دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزساوجبلاغ

3529

دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزمحمدشهر

3530

دانشگاه پيام نوراستان ايلام -مركزملكشاهي

3531

دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزگلستان رباطكريم

3533

دانشگاه پيام نوراستان خوزستان -مركزحميديه

3534

دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزسعادت شهر

3535

دانشگاه پيام نوراستان قم -مركزقنوات

3536

دانشگاه پيام نوراستان هرمزگان -مركزپارسيان

3537

سايرمراكزوواحد هاي دانشگاه پيام نور

3999

دانشگاه ازاداسلامي -اموزشكده فني وحرفه اي سماواحد انديشه

4001

دانشگاه ازاداسلامي واحد اذرشهر

4002

دانشگاه ازاداسلامي واحد ازادشهر

4003

دانشگاه ازاداسلامي واحد ابادان

4004

دانشگاه ازاداسلامي واحد اباده

4005

دانشگاه ازاداسلامي واحد ابهر

4006

دانشگاه ازاداسلامي واحد اراك

4007

دانشگاه ازاداسلامي واحد اردبيل

4008

دانشگاه ازاداسلامي واحد اردستان

4009

دانشگاه ازاداسلامي واحد ارسنجان

4010

دانشگاه ازاداسلامي واحد اروميه

4011

دانشگاه ازاداسلامي واحد استارا

4012

دانشگاه ازاداسلامي واحد استهبان

4013

دانشگاه ازاداسلامي واحد اسلام ابادغرب

4014

دانشگاه ازاداسلامي واحد اسلامشهر

4015

دانشگاه ازاداسلامي واحد اسكو

4016

دانشگاه ازاداسلامي واحد اشتيان

4017

دانشگاه ازاداسلامي واحد اغاجاري

4018

دانشگاه ازاداسلامي واحد اقليد

4019

دانشگاه ازاداسلامي واحد اميديه

4020

دانشگاه ازاداسلامي واحد اهر

4021

دانشگاه ازاداسلامي واحد اهواز

4022

دانشگاه ازاداسلامي واحد ايذه

4023

دانشگاه ازاداسلامي واحد ايرانشهر

4024

دانشگاه ازاداسلامي واحد ايلام

4025

دانشگاه ازاداسلامي واحد ايوان غرب

4026

دانشگاه ازاداسلامي واحد بابل

4027

دانشگاه ازاداسلامي واحد باغ ملك

4028

دانشگاه ازاداسلامي واحد بافت

4029

دانشگاه ازاداسلامي واحد بافق

4030

دانشگاه ازاداسلامي واحد بجنورد

4031

دانشگاه ازاداسلامي واحد بردسير

4032

دانشگاه ازاداسلامي واحد بروجرد

4033

دانشگاه ازاداسلامي واحد بروجن

4034

دانشگاه ازاداسلامي واحد بستان اباد

4035

دانشگاه ازاداسلامي واحد بم

4036

دانشگاه ازاداسلامي واحد بناب

4037

دانشگاه ازاداسلامي واحد بندرانزلي

4038

دانشگاه ازاداسلامي واحد بندرعباس

4039

دانشگاه ازاداسلامي واحد بندرلنگه

4040

دانشگاه ازاداسلامي واحد بندرماهشهر

4041

دانشگاه ازاداسلامي واحد بهبهان

4042

دانشگاه ازاداسلامي واحد بوشهر

4043

دانشگاه ازاداسلامي واحد بوكان

4044

دانشگاه ازاداسلامي واحد بويين زهرا

4045

دانشگاه ازاداسلامي واحد بيرجند

4046

دانشگاه ازاداسلامي واحد بيله سوار

4047

دانشگاه ازاداسلامي واحد پارس اباد

4048

دانشگاه ازاداسلامي واحد تاكستان

4049

دانشگاه ازاداسلامي واحد تايباد

4050

دانشگاه ازاداسلامي واحد تبريز

4051

دانشگاه ازاداسلامي واحد تربت جام

4052

دانشگاه ازاداسلامي واحد تربت حيدريه

4053

دانشگاه ازاداسلامي واحد تفرش

4054

دانشگاه ازاداسلامي واحد تنكابن

4055

دانشگاه ازاداسلامي واحد تهران پزشكي

4056

دانشگاه ازاداسلامي واحد تهران جنوب

4057

دانشگاه ازاداسلامي واحد تهران شمال

4058

دانشگاه ازاداسلامي واحد تهران مركز

4059

دانشگاه ازاداسلامي واحد تويسركان

4060

دانشگاه ازاداسلامي واحد خرمشهر

4061

دانشگاه ازاداسلامي واحد جلفا

4062

دانشگاه ازاداسلامي واحد جهرم

4063

دانشگاه ازاداسلامي واحد جويبار

4064

دانشگاه ازاداسلامي واحد جيرفت

4065

دانشگاه ازاداسلامي واحد چالوس

4066

دانشگاه ازاداسلامي واحد خارك

4067

دانشگاه ازاداسلامي واحد خاش

4068

دانشگاه ازاداسلامي واحد خدابنده

4069

دانشگاه ازاداسلامي واحد رشت

4090

دانشگاه ازاداسلامي واحد رفسنجان

4091

دانشگاه ازاداسلامي واحد رودان

4092

دانشگاه ازاداسلامي واحد رودسر

4093

دانشگاه ازاداسلامي واحد رودهن

4094

دانشگاه ازاداسلامي واحد زابل

4095

دانشگاه ازاداسلامي واحد زاهدان

4096

دانشگاه ازاداسلامي واحد زاهدشهر

4097

دانشگاه ازاداسلامي واحد زرند

4098

دانشگاه ازاداسلامي واحد زنجان

4099

دانشگاه ازاداسلامي واحد ساري

4100

دانشگاه ازاداسلامي واحد ساوه

4101

دانشگاه ازاداسلامي واحد سبزوار

4102

دانشگاه ازاداسلامي واحد سپيدان

4103

دانشگاه ازاداسلامي واحد سراب

4104

دانشگاه ازاداسلامي واحد سراوان

4105

دانشگاه ازاداسلامي واحد سقز

4106

دانشگاه ازاداسلامي واحد سلسله

4107

دانشگاه ازاداسلامي واحد سلماس

4108

دانشگاه ازاداسلامي واحد سمنان

4109

دانشگاه ازاداسلامي واحد سميرم

4110

دانشگاه ازاداسلامي واحد سنندج

4111

دانشگاه ازاداسلامي واحد سوادكوه

4112

دانشگاه ازاداسلامي واحد سيرجان

4113

دانشگاه ازاداسلامي واحد شادگان

4114

دانشگاه ازاداسلامي واحد شاهرود

4115

دانشگاه ازاداسلامي واحد شاهين دژ

4116

دانشگاه ازاداسلامي واحد شاهين شهر

4117

دانشگاه ازاداسلامي واحد شبستر

4118

دانشگاه ازاداسلامي واحد شرق گيلان -لاهيجان

4119

دانشگاه ازاداسلامي واحد شهربابك

4120

دانشگاه ازاداسلامي واحد شهرري

4121

دانشگاه ازاداسلامي واحد شهرضا

4122

دانشگاه ازاداسلامي واحد شهركرد

4123

دانشگاه ازاداسلامي واحد شهرمجلسي

4124

دانشگاه ازاداسلامي واحد شوشتر

4125

دانشگاه ازاداسلامي واحد شيراز

4126

دانشگاه ازاداسلامي واحد شيروان

4127

دانشگاه ازاداسلامي واحد صفاشهر-خرم بيد

4128

دانشگاه ازاداسلامي واحد طبس

4129

دانشگاه ازاداسلامي واحد طوالش

4130

دانشگاه ازاداسلامي واحد عجب شير

4131

دانشگاه ازاداسلامي واحد قيامدشت /تهران شرق /

4132

دانشگاه ازاداسلامي واحد تهران دندانپزشكي

4133

دانشگاه ازاداسلامي واحد علي ابادكتول

4134

دانشگاه ازاداسلامي واحد فارسان

4135

دانشگاه ازاداسلامي واحد فردوس

4136

دانشگاه ازاداسلامي واحد فريدن

4137

دانشگاه ازاداسلامي واحد فسا

4138

دانشگاه ازاداسلامي واحد فلاورجان

4139

دانشگاه ازاداسلامي واحد فيروزاباد

4140

دانشگاه ازاداسلامي واحد فيروزكوه

4141

دانشگاه ازاداسلامي واحد قائم شهر

4142

دانشگاه ازاداسلامي واحد قائن

4143

دانشگاه ازاداسلامي واحد قدس

4144

دانشگاه ازاداسلامي واحد قزوين

4145

دانشگاه ازاداسلامي واحد قشم

4146

دانشگاه ازاداسلامي واحد قم

4147

دانشگاه ازاداسلامي واحد قوچان

4148

دانشگاه ازاداسلامي واحد كازرون

4149

دانشگاه ازاداسلامي واحد كاشان

4150

دانشگاه ازاداسلامي واحد كاشمر

4151

دانشگاه ازاداسلامي واحد كرج

4152

دانشگاه ازاداسلامي واحد كرمان

4153

دانشگاه ازاداسلامي واحد كرمانشاه

4154

دانشگاه ازاداسلامي واحد كليبر

4155

دانشگاه ازاداسلامي واحد كهگيلويه -دهدشت

4156

دانشگاه ازاداسلامي واحد كهنوج

4157

دانشگاه ازاداسلامي واحد كوهدشت

4158

دانشگاه ازاداسلامي واحد گچساران

4159

دانشگاه ازاداسلامي واحد گرگان

4160

دانشگاه ازاداسلامي واحد گرمسار

4161

دانشگاه ازاداسلامي واحد گرمي

4162

دانشگاه ازاداسلامي واحد گلپايگان

4163

دانشگاه ازاداسلامي واحد گناباد

4164

دانشگاه ازاداسلامي واحد گناوه

4165

دانشگاه ازاداسلامي واحد گنبدكاووس

4166

دانشگاه ازاداسلامي واحد لار

4167

دانشگاه ازاداسلامي واحد لارستان

4168

دانشگاه ازاداسلامي واحد لامرد

4169

دانشگاه ازاداسلامي واحد لنجان

4170

دانشگاه ازاداسلامي واحد لنگرود

4171

دانشگاه ازاداسلامي واحد ماكو

4172

دانشگاه ازاداسلامي واحد مباركه

4173

دانشگاه ازاداسلامي واحد محلات

4174

دانشگاه ازاداسلامي واحد مراغه

4175

دانشگاه ازاداسلامي واحد مرند

4176

دانشگاه ازاداسلامي واحد مرودشت

4177

دانشگاه ازاداسلامي واحد مريوان

4178

دانشگاه ازاداسلامي واحد مسجدسليمان

4179

دانشگاه ازاداسلامي واحد مشكين شهر

4180

دانشگاه ازاداسلامي واحد مشهد

4181

دانشگاه ازاداسلامي واحد ملاير

4182

دانشگاه ازاداسلامي واحد ملكان

4183

دانشگاه ازاداسلامي واحد ممسني

4184

دانشگاه ازاداسلامي واحد ممقان

4185

دانشگاه ازاداسلامي واحد مهاباد

4186

دانشگاه ازاداسلامي واحد ميانه

4187

دانشگاه ازاداسلامي واحد ميبد

4188

دانشگاه ازاداسلامي واحد ميمه

4189

دانشگاه ازاداسلامي واحد مياندواب

4190

دانشگاه ازاداسلامي واحد ميناب

4191

دانشگاه ازاداسلامي واحد مينودشت

4192

دانشگاه ازاداسلامي واحد نائين

4193

دانشگاه ازاداسلامي واحد نجف اباد

4194

دانشگاه ازاداسلامي واحد نراق

4195

دانشگاه ازاداسلامي واحد نقده

4196

دانشگاه ازاداسلامي واحد نكا

4197

دانشگاه ازاداسلامي واحد نهاوند

4198

دانشگاه ازاداسلامي واحد نور

4199

دانشگاه ازاداسلامي واحد ني ريز

4200

دانشگاه ازاداسلامي واحد نيشابور

4201

دانشگاه ازاداسلامي واحد هريس

4202

دانشگاه ازاداسلامي واحد هشتگرد

4203

دانشگاه ازاداسلامي واحد همدان

4204

دانشگاه ازاداسلامي واحد ورامين

4205

دانشگاه ازاداسلامي واحد ياسوج

4206

دانشگاه ازاداسلامي واحد يزد

4207

دانشگاه ازاداسلامي واحد اباده طشك

4208

دانشگاه ازاداسلامي واحد ابدانان

4209

دانشگاه ازاداسلامي واحد استانه اشرفيه

4210

دانشگاه ازاداسلامي واحد امل

4211

دانشگاه ازاداسلامي واحد ايت اله املي

4212

دانشگاه ازاداسلامي واحد ابركوه

4213

دانشگاه ازاداسلامي واحد اردكان

4214

دانشگاه ازاداسلامي واحد اسداباد

4215

دانشگاه ازاداسلامي واحد اسفراين

4216

دانشگاه ازاداسلامي واحد اشكذر

4217

دانشگاه ازاداسلامي واحد اصفهان

4218

دانشگاه ازاداسلامي واحد اصلاندوز

4219

دانشگاه ازاداسلامي واحد اليگودرز

4220

دانشگاه ازاداسلامي واحد انار

4221

دانشگاه ازاداسلامي واحد انديمشك

4222

دانشگاه ازاداسلامي واحد ايلخچي

4223

دانشگاه ازاداسلامي واحد برداسكن

4224

دانشگاه ازاداسلامي واحد بندرجاسك

4225

دانشگاه ازاداسلامي واحد بندرديلم

4226

دانشگاه ازاداسلامي واحد بندرگز

4227

دانشگاه ازاداسلامي واحد بهاباد

4228

دانشگاه ازاداسلامي واحد بهرمان

4229

دانشگاه ازاداسلامي واحد بهشهر

4230

دانشگاه ازاداسلامي واحد بيجار

4231

دانشگاه ازاداسلامي واحد بيضافارس

4232

دانشگاه ازاداسلامي واحد پارسيان

4233

دانشگاه ازاداسلامي واحد پرديس

4234

دانشگاه ازاداسلامي واحد پرند

4235

دانشگاه ازاداسلامي واحد پيرانشهر

4236

دانشگاه ازاداسلامي واحد تالش

4237

دانشگاه ازاداسلامي واحد تركمانچاي

4238

دانشگاه ازاداسلامي واحد تفت

4239

دانشگاه ازاداسلامي واحد تكاب

4240

دانشگاه ازاداسلامي واحد تيران

4241

دانشگاه ازاداسلامي واحد جاسب

4242

دانشگاه ازاداسلامي واحد جزيره هرمز

4243

دانشگاه ازاداسلامي واحد چابهار

4244

دانشگاه ازاداسلامي واحد حاجي اباد

4245

دانشگاه ازاداسلامي واحد خامنه

4246

دانشگاه ازاداسلامي واحد خورموج

4247

دانشگاه ازاداسلامي واحد داريون شيراز

4248

دانشگاه ازاداسلامي واحد درگز

4249

دانشگاه ازاداسلامي واحد درود

4250

دانشگاه ازاداسلامي واحد دلفان

4251

دانشگاه ازاداسلامي واحد دليجان

4252

دانشگاه ازاداسلامي واحد دهدشت

4253

دانشگاه ازاداسلامي واحد رامسر

4254

دانشگاه ازاداسلامي واحد رودبار

4255

دانشگاه ازاداسلامي واحد زرقان

4256

دانشگاه ازاداسلامي واحد زرنديه

4257

دانشگاه ازاداسلامي واحد زرين دشت

4258

دانشگاه ازاداسلامي واحد زنگبار

4259

دانشگاه ازاداسلامي واحد سردشت

4260

دانشگاه ازاداسلامي واحد سرعين

4261

دانشگاه ازاداسلامي واحد سروستان

4262

دانشگاه ازاداسلامي واحد سوسنگرد

4263

دانشگاه ازاداسلامي واحد شهرقدس

4264

دانشگاه ازاداسلامي واحد شهريار

4265

دانشگاه ازاداسلامي واحد صحنه

4266

دانشگاه ازاداسلامي واحد صدراي شيراز

4267

دانشگاه ازاداسلامي واحد صفادشت

4268

دانشگاه ازاداسلامي واحد صوفيان تبريز

4269

دانشگاه ازاداسلامي واحد صومعه سرا

4270

دانشگاه ازاداسلامي واحد طالقان

4271

دانشگاه ازاداسلامي واحد فراشبند

4272

دانشگاه ازاداسلامي واحد فراهان

4273

دانشگاه ازاداسلامي واحد فومن وشفت

4274

دانشگاه ازاداسلامي واحد قائنات

4275

دانشگاه ازاداسلامي واحد قروه

4276

دانشگاه ازاداسلامي واحد كميجان

4277

دانشگاه ازاداسلامي واحد كنگاور

4278

دانشگاه ازاداسلامي واحد گيلانغرب

4279

دانشگاه ازاداسلامي واحد لاهيجان

4280

دانشگاه ازاداسلامي واحد لردگان

4281

دانشگاه ازاداسلامي واحد ماهشهر

4282

دانشگاه ازاداسلامي واحد ملارد

4283

دانشگاه ازاداسلامي واحد مهدي شهر

4284

دانشگاه ازاداسلامي واحد مهربان

4285

دانشگاه ازاداسلامي واحد مهريز

4286

دانشگاه ازاداسلامي واحد نطنز

4287

دانشگاه ازاداسلامي واحد نهبندان

4288

دانشگاه ازاداسلامي واحد نورابادممسني

4289

دانشگاه ازاداسلامي واحد نوشهر

4290

دانشگاه ازاداسلامي واحد نيك شهر

4291

دانشگاه ازاداسلامي واحد هادي شهر

4292

دانشگاه ازاداسلامي واحد هرنداصفهان

4293

دانشگاه ازاداسلامي واحد هيدج

4294

دانشگاه ازاداسلامي واحد ورزقان

4295

سايرواحد هاي دانشگاه ازاداسلامي

4999

اموزشكده فني وحرفه اي پسران اباده -امام خميني /ره /

5001

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ابركوه -شريف

5002

اموزشكده فني وحرفه اي پسران اراك -اميركبير

5003

اموزشكده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي

5004

اموزشكده فني وحرفه اي پسران اردكان -شهيدبهشتي

5005

اموزشكده فني وحرفه اي پسران استانه اشرفيه -امام صادق /ع /

5006

اموزشكده فني وحرفه اي پسران استهبان

5007

اموزشكده فني وحرفه اي پسران اسلام ابادغرب

5008

اموزشكده فني وحرفه اي پسران امل -علامه حسن زاده املي

5009

اموزشكده فني وحرفه اي پسران اهر

5010

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ايلام

5011

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بابل

5012

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بافت

5013

اموزشكده فني وحرفه اي دارالفنون پسران بجنورد

5014

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بروجرد

5015

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بروجن

5016

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بم

5017

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بندرانزلي

5018

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بندرعباس -شهيدكراني

5019

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بهشهر

5020

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بوشهر

5021

اموزشكده فني وحرفه اي پسران بيرجند-ابن حسام

5022

اموزشكده فني وحرفه اي پسران تربت حيدريه

5023

اموزشكده فني وحرفه اي پسران تفت

5024

اموزشكده فني وحرفه اي پسران جاجرم

5025

اموزشكده فني وحرفه اي پسران جيرفت

5026

اموزشكده فني وحرفه اي پسران خرم اباد

5027

اموزشكده فني وحرفه اي پسران خمين

5028

اموزشكده فني وحرفه اي پسران داراب

5029

اموزشكده فني وحرفه اي پسران دزفول

5030

اموزشكده فني وحرفه اي پسران دورود

5031

اموزشكده فني وحرفه اي پسران رامسر

5032

اموزشكده فني وحرفه اي پسران رستم ابادرودبار

5033

اموزشكده فني وحرفه اي پسران رشت

5034

اموزشكده فني وحرفه اي پسران زابل

5035

اموزشكده فني وحرفه اي پسران زرند

5036

اموزشكده فني وحرفه اي پسران زنجان

5037

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ساوه

5038

اموزشكده فني وحرفه اي پسران سبزوار

5039

اموزشكده فني وحرفه اي پسران سراب

5040

اموزشكده فني وحرفه اي پسران سقز

5041

اموزشكده فني وحرفه اي پسران سمنان

5042

اموزشكده فني وحرفه اي پسران سنندج -شهيديزدان پناه

5043

اموزشكده فني وحرفه اي پسران سيرجان

5044

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوساري

5045

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوهمدان -شهيدجباريان

5046

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دواروميه -شهيدبهشتي

5047

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دواصفهان -سروش

5048

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دواهواز-شهدا

5049

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوتبريز

5050

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوتهران -شهيدشمسي پور

5051

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوزاهدان

5052

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوشيراز-شهيدرجايي

5053

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوكرمانشاه

5054

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوكرمان -شهيددادبين

5055

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دومشهد-ثامن الحجج /ع /

5056

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دوهمدان -شهيدديباج

5057

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره دويزد-امام علي /ع /

5058

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك اروميه -شهيدقاضي طباطبايي

5059

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك اصفهان -شهيدمحسن مهاجر

5060

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك اهواز-شهيدچمران

5061

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك تبريز

5062

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك تهران -انقلاب اسلامي

5063

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك زاهدان -شهيدباهنر

5064

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك ساري -امام محمدباقر/ع /

5065

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك شيراز-شهيدباهنر

5066

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك كرمانشاه

5067

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك كرمان -شهيدچمران

5068

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك مشهد-شهيدمحمدمنتظري

5069

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك همدان -شهيدمفتح

5070

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شماره يك يزد-شهيدصدوقي

5071

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شهربابك

5072

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شهرضا

5073

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شهركرد

5074

اموزشكده فني وحرفه اي پسران شيروان

5075

اموزشكده فني وحرفه اي پسران صفادشت -امام علي /ع /

5076

اموزشكده فني وحرفه اي پسران طبس

5077

اموزشكده فني وحرفه اي پسران علي ابادكتول

5078

اموزشكده فني وحرفه اي پسران فردوس

5079

اموزشكده فني وحرفه اي پسران فسا

5080

اموزشكده فني وحرفه اي پسران قاين

5081

اموزشكده فني وحرفه اي پسران قزوين

5082

اموزشكده فني وحرفه اي پسران قم

5083

اموزشكده فني وحرفه اي پسران قوچان

5084

اموزشكده فني وحرفه اي پسران كاشان -شهيدرجايي

5085

اموزشكده فني وحرفه اي پسران كرج

5086

اموزشكده فني وحرفه اي پسران گرگان

5087

اموزشكده فني وحرفه اي پسران گلپايگان

5088

اموزشكده فني وحرفه اي پسران گناباد

5089

اموزشكده فني وحرفه اي پسران لارستان

5090

اموزشكده فني وحرفه اي پسران لاهيجان

5091

اموزشكده فني وحرفه اي پسران محموداباد

5092

اموزشكده فني وحرفه اي پسران مرودشت

5093

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ملاير

5094

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ممسني

5095

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ميبد-امام خميني /ره /

5096

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ميناب

5097

اموزشكده فني وحرفه اي پسران نجف اباد

5098

اموزشكده فني وحرفه اي پسران نهاوند

5099

اموزشكده فني وحرفه اي پسران نيشابور

5100

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ياسوج

5101

اموزشكده فني وحرفه اي دختران اراك

5103

اموزشكده فني وحرفه اي دختران اردبيل

5104

اموزشكده فني وحرفه اي دختران اروميه

5105

اموزشكده فني وحرفه اي دختران اقليد

5106

اموزشكده فني وحرفه اي دختران تبريز-الزهرا/س /

5107

اموزشكده فني وحرفه اي دختران امل -توحيد

5108

اموزشكده فني وحرفه اي دختران اهواز

5109

اموزشكده فني وحرفه اي دختران ايلام

5110

اموزشكده فني وحرفه اي دختران بابل

5111

اموزشكده فني وحرفه اي دختران بجنورد

5112

اموزشكده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي

5113

اموزشكده فني وحرفه اي دختران بروجرد

5114

اموزشكده فني وحرفه اي دختران بندرعباس

5115

اموزشكده فني وحرفه اي دختران بوشهر

5116

اموزشكده فني وحرفه اي دختران بيرجند

5117

اموزشكده فني وحرفه اي دختران تهران -وليعصر/عج /

5118

اموزشكده فني وحرفه اي دختران ساري

5119

اموزشكده فني وحرفه اي دختران خرم اباد

5120

اموزشكده فني وحرفه اي دختران خوانسار

5121

اموزشكده فني وحرفه اي دختران خوي

5122

اموزشكده فني وحرفه اي دختران رشت

5123

اموزشكده فني وحرفه اي دختران زاهدان

5124

اموزشكده فني وحرفه اي دختران زنجان -قائم /عج /

5125

اموزشكده فني وحرفه اي دختران جونقان

5126

اموزشكده فني وحرفه اي دختران سبزوار

5127

اموزشكده فني وحرفه اي دختران سمنان

5128

اموزشكده فني وحرفه اي دختران سنندج

5129

اموزشكده فني وحرفه اي دختران سيرجان

5130

اموزشكده فني وحرفه اي دختران شاهرود

5131

اموزشكده فني وحرفه اي دختران شهرضا

5132

اموزشكده فني وحرفه اي دختران شهركرد

5133

اموزشكده فني وحرفه اي دختران شيراز

5134

اموزشكده فني وحرفه اي دختران قزوين

5135

اموزشكده فني وحرفه اي دختران قم

5136

اموزشكده فني وحرفه اي دختران كازرون

5137

اموزشكده فني وحرفه اي دختران كاشان

5138

اموزشكده فني وحرفه اي دختران كرج

5139

اموزشكده فني وحرفه اي دختران كرمان -حضرت فاطمه /س /

5140

اموزشكده فني وحرفه اي دختران كرمانشاه

5141

اموزشكده فني وحرفه اي دختران گرگان

5142

اموزشكده فني وحرفه اي دختران گنبد

5143

اموزشكده فني وحرفه اي دختران مراغه

5144

اموزشكده فني وحرفه اي دختران مشهد

5145

اموزشكده فني وحرفه اي دختران ملاير

5146

اموزشكده فني وحرفه اي دختران ميبد-امام خميني /ره /

5147

اموزشكده فني وحرفه اي دختران نجف اباد

5148

اموزشكده فني وحرفه اي دختران ني ريز

5149

اموزشكده فني وحرفه اي دختران نيشابور

5150

اموزشكده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب كبري /س /

5151

اموزشكده فني وحرفه اي دختران ياسوج

5152

اموزشكده فني وحرفه اي دختران يزد

5153

اموزشكده كشاورزي پسران اميراباددامغان

5154

اموزشكده كشاورزي پسران اهواز

5155

اموزشكده كشاورزي پسران پاكدشت

5156

اموزشكده كشاورزي پسران خاتم

5157

اموزشكده كشاورزي پسران دماوند

5158

اموزشكده كشاورزي پسران ساري

5159

اموزشكده كشاورزي پسران شهركرد

5160

اموزشكده كشاورزي پسران شهريار

5161

اموزشكده كشاورزي پسران فسا

5162

اموزشكده كشاورزي پسران كرمان -رضوان

5163

اموزشكده كشاورزي پسران مانه وسملقان

5164

اموزشكده كشاورزي پسران مراغه

5165

اموزشكده كشاورزي پسران نيشابور

5166

دانشكده فني وحرفه اي پسران كردكوي -امام علي /ع /

5167

دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي

5168

دانشكده فني وحرفه اي پسران صومعه سرا

5169

اموزشكده فني وحرفه اي پسران خلخال

5171

اموزشكده فني وحرفه اي پسران ميانه

5172

اموزشكده فني وحرفه اي دختران اصفهان

5173

سايراموزشكده هاي فني وحرفه اي

5999

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ازادگان نير

6001

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان

6002

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم

6003

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد

6004

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله وحيدبهبهاني بهبهان

6005

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ابن سيناهمدان

6006

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان

6007

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان

6008

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام

6009

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بهبهان

6010

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد

6011

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /سلماس

6012

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /كاشان

6013

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان

6014

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام رضا/ع /انديمشك

6015

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند

6016

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /سبزوار

6017

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /بابلسر

6018

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت

6019

دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد

6020

دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج

6021

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد

6022

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بلال حبشي تهران

6023

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل

6024

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر

6025

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت

6026

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج

6027

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرفردوس

6028

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين

6029

دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرامل

6030

دانشگاه فرهنگيان -پرديس ثامن الحجج /ع /مشهد

6031

دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز

6032

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس

6033

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /قائمشهر

6034

دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم

6035

دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج

6036

دانشگاه فرهنگيان -پرديس خديجه كبري /س /دزفول

6037

دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان

6038

دانشگاه فرهنگيان -پرديس دانشورنيشابور

6039

دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري

6040

دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان

6041

دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اصفهان

6042

دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراك

6043

دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /بروجرد

6044

دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /كازرون

6045

دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /

6046

دانشگاه فرهنگيان -پرديس سلمان فارسي شيراز

6047

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهداي مكه تهران

6048

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربندرعباس

6049

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي تهران

6050

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اصفهان

6051

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي برازجان

6052

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي تربت حيدريه

6053

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمان

6054

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدكامياب مشهد

6055

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدكلاهدوزمشهد

6056

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايت نجف اباد

6057

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج

6058

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك

6059

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان

6060

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند

6061

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرتبريز

6062

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرتهران

6063

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهركرد

6064

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز

6065

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان

6066

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان

6067

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي اقليد

6068

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس

6069

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي تبريز

6070

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان

6071

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي گنبدكاووس

6072

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد

6073

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد

6074

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدثاني تهران

6075

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران

6076

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدحسيني طباطبائي زاهدان

6077

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدخورشيدي مشهد

6078

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه

6079

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي تهران

6080

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان

6081

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي فرخ شهر

6082

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي بابل

6083

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي دزفول

6084

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين

6085

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه

6086

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز

6087

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدشرافت تهران

6088

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه

6089

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدكلاهدوزقوچان

6090

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام

6091

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج

6092

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدني قم

6093

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري خوي

6094

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان

6095

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري شيراز

6096

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري كرمانشاه

6097

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري نوشهر

6098

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري

6099

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان

6100

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدميرشاكي اليگودرز

6101

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد

6102

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شيخ مرتضي انصاري دزفول

6103

دانشگاه فرهنگيان -پرديس عترت -واوان اسلامشهر

6104

دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز

6105

دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل

6106

دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه

6107

دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر

6108

دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد

6109

دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي سبزوار

6110

دانشگاه فرهنگيان -پرديس علي بن مهزياراهواز

6111

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان

6112

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز

6113

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز

6114

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري

6115

دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد

6116

دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج

6117

دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران

6118

سايرمراكزپرديس دانشگاه فرهنگيان

6999

موسسات اموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي

7000

پژوهشكده علوم شناختي -تهران /غيرانتفاعي /

7001

دانشكده اماروانفورماتيك سازمان سنجش اموزش كشور/غيرانتفاعي /

7002

دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /

7003

دانشكده علوم حديث /غيرانتفاعي /

7004

دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /

7005

دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /

7006

دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي /

7007

دانشگاه باقرالعلوم /ع /-قم /غيرانتفاعي /

7008

دانشگاه چابهار/غيرانتفاعي /

7009

دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي /

7010

دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /

7011

دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /

7012

دانشگاه علوم اسلامي رضوي -مشهد/غيرانتفاعي /

7013

دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /

7014

دانشگاه قران وحديث -قم /غيرانتفاعي /

7015

دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي /

7016

سازمان مديريت صنعتي /غيرانتفاعي /

7017

موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي

7018

موسسه غيرانتفاعي ابا-ابيك

7019

موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان

7020

موسسه غيرانتفاعي اباده

7021

موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز

7022

موسسه غيرانتفاعي اذرابادگان -اروميه

7023

موسسه غيرانتفاعي ارادان -گرمسار

7024

موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه

7025

موسسه غيرانتفاعي افرينش -بروجرد

7026

موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران

7027

موسسه غيرانتفاعي امل

7028

موسسه غيرانتفاعي ايندگان -تنكابن

7029

موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران

7030

موسسه غيرانتفاعي ابن يمين -سبزوار

7031

موسسه غيرانتفاعي اترك -قوچان

7032

موسسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري -ابهر

7033

موسسه غيرانتفاعي اجتهاد-قم

7034

موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت

7035

موسسه غيرانتفاعي اخلاق وتربيت -قم

7036

موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري

7037

موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار

7038

موسسه غيرانتفاعي ارس -تبريز

7039

موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند

7040

موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز

7041

موسسه غيرانتفاعي ارومي -اروميه

7042

موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر

7043

موسسه غيرانتفاعي استراباد-گرگان

7044

موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد

7045

موسسه غيرانتفاعي اسوه -تبريز

7046

موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد

7047

موسسه غيرانتفاعي افضل كرماني -كرمان

7048

موسسه غيرانتفاعي افق -بندرانزلي

7049

موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد

7050

موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين

7051

موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين

7052

موسسه غيرانتفاعي الغدير-تبريز

7053

موسسه غيرانتفاعي المهدي /عج /-اصفهان

7054

موسسه غيرانتفاعي الوند-همدان

7055

موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد

7056

موسسه غيرانتفاعي اميد-نهاوند

7058

موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان

7059

دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /

7060

موسسه غيرانتفاعي انديشمند-لاهيجان

7061

موسسه غيرانتفاعي انديشه -جهرم

7062

موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا

7063

موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه

7064

موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر-قروه

7065

موسسه غيرانتفاعي ايمان وانديشه -ملاير

7066

موسسه غيرانتفاعي ايوانكي

7067

موسسه غيرانتفاعي باختر-ايلام

7068

موسسه غيرانتفاعي برايند-شاهرود

7069

موسسه غيرانتفاعي برنا-شاهرود

7070

موسسه غيرانتفاعي بزرگمهر-اصفهان

7071

موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك

7072

موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك قزوين

7073

موسسه غيرانتفاعي بعثت -كرمان

7074

موسسه غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان

7075

موسسه غيرانتفاعي بهارانديشه -چابهار

7076

موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان

7077

موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد

7078

موسسه غيرانتفاعي بهمنيار-كرمان

7079

موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد

7080

موسسه غيرانتفاعي بينش ودانش -محمديه قزوين

7081

موسسه غيرانتفاعي بيهق -سبزوار

7082

موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس

7083

موسسه غيرانتفاعي پارس رضوي -گناباد

7084

موسسه غيرانتفاعي پارسا-بابلسر

7085

موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين

7086

موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز

7087

موسسه غيرانتفاعي پالايش -خميني شهر

7088

موسسه غيرانتفاعي پرتو-زاهدان

7089

موسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنار

7090

موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند

7091

موسسه غيرانتفاعي پژوهش صنايع ايران -قزوين

7092

موسسه غيرانتفاعي پل دخترلرستان

7093

موسسه غيرانتفاعي پويا-ياسوج

7094

موسسه غيرانتفاعي پويش -قم

7095

موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس

7096

موسسه غيرانتفاعي پيام -گلپايگان

7097

موسسه غيرانتفاعي پيشتازان -شيراز

7098

موسسه غيرانتفاعي پيوند-قائمشهر

7099

موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد

7100

موسسه غيرانتفاعي تابناك -لامرد

7101

موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /

7102

موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر

7103

موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم

7104

موسسه غيرانتفاعي تفتان -زاهدان

7105

موسسه غيرانتفاعي تميشان -بهشهر

7106

موسسه غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران

7107

موسسه غيرانتفاعي توران -دامغان

7108

موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد

7109

موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش -سنندج

7110

موسسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور

7111

موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -رشت

7112

موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد

7113

موسسه غيرانتفاعي جاويد-جيرفت

7114

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه

7115

دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /

7116

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان

7117

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان

7118

موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم -كوهدشت

7119

موسسه غيرانتفاعي چهلستون -اصفهان

7120

موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز

7121

موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد

7122

موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر

7103

موسسه غيرانتفاعي تعالي -قم

7104

موسسه غيرانتفاعي تفتان -زاهدان

7105

موسسه غيرانتفاعي تميشان -بهشهر

7106

موسسه غيرانتفاعي توحيد-گلوگاه مازندران

7107

موسسه غيرانتفاعي توران -دامغان

7108

موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد

7109

موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش -سنندج

7110

موسسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور

7111

موسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان -رشت

7112

موسسه غيرانتفاعي جامي -نجف اباد

7113

موسسه غيرانتفاعي جاويد-جيرفت

7114

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه

7115

دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /

7116

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان

7117

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان

7118

موسسه غيرانتفاعي جويندگان علم -كوهدشت

7119

موسسه غيرانتفاعي چهلستون -اصفهان

7120

موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز

7121

موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد

7122

موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم

7123

موسسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني -گرگان

7124

موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه

7125

موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان

7126

موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد

7127

موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران

7128

موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد

7129

موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد

7130

موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر

7131

موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد

7132

موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد

7133

موسسه غيرانتفاعي خوارزمي -نور

7134

موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد

7135

موسسه غيرانتفاعي دارالعلم يزد

7136

موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين

7137

موسسه غيرانتفاعي دامون -فومن

7138

موسسه غيرانتفاعي دانا-ياسوج

7139

موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان -اصفهان

7140

موسسه غيرانتفاعي دانشستان -ساوه

7141

موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز

7142

موسسه غيرانتفاعي دز-دزفول

7143

موسسه غيرانتفاعي دنا-گچساران

7144

موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان

7145

موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان

7146

موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل

7147

موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت

7148

موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري

7149

موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران

7150

موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز

7151

موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين

7152

موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر

7153

موسسه غيرانتفاعي رسالت -كرمان

7154

موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج

7155

موسسه غيرانتفاعي رشددانش -سمنان

7156

موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز

7157

موسسه غيرانتفاعي رفاه -تهران

7158

موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن

7159

موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان

7160

موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري

7161

موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه

7162

موسسه غيرانتفاعي زرنديه -زرنديه

7163

موسسه غيرانتفاعي زرينه -خوي

7164

موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز

7165

موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري

7166

موسسه غيرانتفاعي ساريان -ساري

7167

موسسه غيرانتفاعي ساعي -گرگان

7168

موسسه غيرانتفاعي سبحان -نيشابور

7169

موسسه غيرانتفاعي سبز-امل

7170

موسسه غيرانتفاعي سبلان -اردبيل

7171

موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان

7172

موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد

7173

موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز

7174

موسسه غيرانتفاعي سردارجنگل -رشت

7175

موسسه غيرانتفاعي سفيردانش -ايلام

7176

موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد

7177

موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل

7178

موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري

7179

موسسه غيرانتفاعي سناباد-چناران

7180

موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين

7181

دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي /

7182

موسسه غيرانتفاعي سيلك -كاشان

7183

موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان

7184

موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد

7185

موسسه غيرانتفاعي شاهرود

7186

موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -گنبدكاووس

7187

موسسه غيرانتفاعي شفق -تنكابن

7188

موسسه غيرانتفاعي شكوه شرق -زاهدان

7189

موسسه غيرانتفاعي شمس تبريزي -خوي

7190

موسسه غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس

7191

موسسه غيرانتفاعي مجازي بهشت پارس -سلمان شهرمازندران

7192

موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم

7193

موسسه غيرانتفاعي شهرافتاب -خمين

7194

موسسه غيرانتفاعي شهريار-استارا

7195

موسسه غيرانتفاعي شهرياران -سهندتبريز

7196

موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان

7197

موسسه غيرانتفاعي شهيدرضايي -كرمانشاه

7198

موسسه غيرانتفاعي شيخ شهاب الدين محموداهري -اهر

7199

موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر

7200

موسسه غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر

7201

موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه

7202

موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان

7203

موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران

7204

موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان

7205

موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان

7206

موسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم -قائمشهر

7207

موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل

7208

موسسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه

7209

موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس

7210

موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل

7211

موسسه غيرانتفاعي طلوع مهر-قم

7212

موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان

7213

موسسه غيرانتفاعي عرفان -كرمان

7214

موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد

7215

موسسه غيرانتفاعي عقيق -شاهين شهراصفهان

7216

موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار

7217

موسسه غيرانتفاعي علامه اميني -بهنميربابلسر

7218

موسسه غيرانتفاعي علامه بحرالعلوم -بروجرد

7219

موسسه غيرانتفاعي علامه جعفري -رفسنجان

7220

موسسه غيرانتفاعي علامه حلي -چالوس

7221

موسسه غيرانتفاعي علامه خويي -خوي

7222

موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين

7223

موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين

7224

موسسه غيرانتفاعي علامه طبرسي -قائمشهر

7225

موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان

7226

موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين

7227

موسسه غيرانتفاعي علامه مجلسي -تاكستان قزوين

7228

دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور

7229

موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين

7230

موسسه غيرانتفاعي علم گسترمهاجران -اراك /شهرك مهاجران /

7231

موسسه غيرانتفاعي علم وادب نوين -شيروان

7232

موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز

7233

موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه

7234

موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد

7235

موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-گرمسار

7236

موسسه غيرانتفاعي علوم وفنون خوارزمي قشم

7237

موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميركلابابل

7238

موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان

7239

موسسه غيرانتفاعي عين القضات -ميانه

7240

موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين

7241

موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك

7242

موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز

7243

موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه

7244

موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان

7245

موسسه غيرانتفاعي فخرايرانيان -گوگان اذرشهر

7246

موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد

7247

موسسه غيرانتفاعي فردوسي طوسي -مشهد

7248

موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان

7249

موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان

7250

موسسه غيرانتفاعي فرهيختگان -كرمان

7251

موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر

7252

موسسه غيرانتفاعي فروغ دانش -ياسوج

7253

موسسه غيرانتفاعي فضيلت -سمنان

7254

موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه

7255

موسسه غيرانتفاعي فيض الاسلام -خميني شهر-اصفهان

7256

موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت

7257

موسسه غيرانتفاعي قدير-لنگرود

7258

موسسه غيرانتفاعي قشم

7259

موسسه غيرانتفاعي كادوس -رشت

7260

موسسه غيرانتفاعي كار

7261

موسسه غيرانتفاعي كار-خرمدره

7262

موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز

7263

موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين

7264

موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد

7265

موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد

7266

موسسه غيرانتفاعي كبيرغرب -كرمانشاه

7267

موسسه غيرانتفاعي كرمان

7268

موسسه غيرانتفاعي كسري -رامسر

7269

موسسه غيرانتفاعي كمال -اروميه

7270

موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر

7271

موسسه غيرانتفاعي كميل -كردكوي

7272

موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين

7273

موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت

7274

موسسه غيرانتفاعي كومش -سمنان

7275

موسسه غيرانتفاعي گلستان -گرگان

7276

موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان

7277

موسسه غيرانتفاعي گنجينه هنر-كرمانشاه

7278

موسسه غيرانتفاعي گيل -رودبار

7279

موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان

7280

موسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم -اق قلاگلستان

7281

موسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر

7282

موسسه غيرانتفاعي ماد-سنندج

7283

موسسه غيرانتفاعي مارليك -نوشهر

7284

موسسه غيرانتفاعي مازيار-رويان نور

7285

موسسه غيرانتفاعي مجازي رايانه اي -تهران

7286

موسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي -مهرشهركرج

7287

موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران -تهران

7288

موسسه غيرانتفاعي مجازي مهرالبرز-تهران

7289

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران

7290

موسسه غيرانتفاعي معراج -سلماس

7291

موسسه غيرانتفاعي معصوميه -قم

7292

موسسه غيرانتفاعي مفاخر-رفسنجان

7293

موسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي -اردبيل

7294

موسسه غيرانتفاعي مهدعلم -كاشان

7295

موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان

7296

موسسه غيرانتفاعي مهر-كرمان

7297

موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه

7298

موسسه غيرانتفاعي مهراوران -كرمان

7299

موسسه غيرانتفاعي مهرايين -بندرانزلي

7300

موسسه غيرانتفاعي مهراراك

7301

موسسه غيرانتفاعي مهران -بندرانزلي

7302

موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات

7303

موسسه غيرانتفاعي موج -بندرانزلي

7304

موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك

7305

موسسه غيرانتفاعي مولوي -ايوانكي

7306

موسسه غيرانتفاعي ميثاق -رفسنجان

7307

موسسه غيرانتفاعي ميرداماد-گرگان

7308

موسسه غيرانتفاعي ميرعماد-قزوين

7309

موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز

7310

موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز

7311

موسسه غيرانتفاعي نجف اباد

7312

موسسه غيرانتفاعي نداي دانش -بندرعباس

7313

موسسه غيرانتفاعي نژند-اروميه

7314

موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان

7315

موسسه غيرانتفاعي نگين -جيرفت

7316

موسسه غيرانتفاعي نواوران -كوهدشت لرستان

7317

موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه

7318

موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد

7319

موسسه غيرانتفاعي نوين -اردبيل

7320

موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد

7321

موسسه غيرانتفاعي هاتف -زاهدان

7322

موسسه غيرانتفاعي هدف -ساري

7323

موسسه غيرانتفاعي هراز-امل

7324

موسسه غيرانتفاعي هرمزان -بيرجند

7325

موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان

7326

موسسه غيرانتفاعي هگمتانه -همدان

7327

موسسه غيرانتفاعي هنر-شيراز

7328

موسسه غيرانتفاعي هيركانيا-بندرگز

7329

موسسه غيرانتفاعي هيمن -مهاباد

7330

موسسه غيرانتفاعي وحدت -تربت جام

7331

موسسه غيرانتفاعي ياسين -بروجرد

7332

موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد

7333

پژوهشكده موادوزيست مواد/غيرانتفاعي /

7334

دانشگاه عدالت /غيرانتفاعي /

7335

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي هدي جامعه الزهرا-قم /غيرانتفاعي /

7336

موسسه غيرانتفاعي ميلادگلستان -مينودشت

7337

موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي

7338

موسسه غيرانتفاعي پيروزان -فردوس

7339

موسسه غيرانتفاعي رهپويان /ويژه خواهران /-قم

7340

موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم

7341

موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيك قزوين

7342

موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران

7343

موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان

7344

موسسه غيرانتفاعي مغان -پارس اباد

7345

موسسه غيرانتفاعي رهنما-اهواز

7346

موسسه غيرانتفاعي ارمان رضوي /ويژه خواهران /-مشهد

7347

موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه

7348

موسسه غيرانتفاعي رهجويان دانش -برازجان

7349

موسسه غيرانتفاعي زاويه -زاويه /استان مركزي /

7350

موسسه غيرانتفاعي فناوري ابيدر-سنندج

7351

موسسه غيرانتفاعي اطلس /ويژه خواهران /-تبريز

7352

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحد رشت وابسته به دانشگاه علم وفرهنگ

7353

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحد كاشمروابسته به دانشگاه علم وفرهن

7354

موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحد همدان وابسته به دانشگاه علم وفرهن

7355

موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز

7356

موسسه غيرانتفاعي تدبير-تهران

7357

موسسه غيرانتفاعي كيش

7358

سايرموسسات اموزشي غيرانتفاعي

7999

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ابهر

8001

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش اران وبيدگل

8002

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش استادشهريارتيكمه داش

8003

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش استانداري بوشهر

8004

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش امام حسين /ع /-كرمانشاه

8005

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش امام مهدي /عج /

8006

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش انجمن صنفي شركت هاي خدمات پس از

8007

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بازرگاني واحد خراسان

8008

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بافق

8009

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بررسي وتحقيق واموزش صنايع قنداي

8010

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بلدالامين -كرمان

8011

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بهزيستي استان اصفهان

8012

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بهزيستي استان خراسان

8013

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بهزيستي استان سيستان وبلوچستان

8014

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بهزيستي استان فارس

8015

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بهزيستي استان يزد

8016

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش پارس الكتريك

8017

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش پاسارگاد

8018

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش تحقيقات صنعتي ايران

8019

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش تربيت مربي كرج

8020

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش تصميم يارتوس -مشهد

8021

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش تعاون اردبيل

8022

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش تعاون خراسان

8023

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش تعاون همدان

8024

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي اراك

8025

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي اروميه

8026

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي استان سمنان

8027

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي اصفهان

8028

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي انزلي

8029

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي اهواز

8030

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي ايلام

8031

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي بابل

8032

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي بندرعباس

8033

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي بيرجند

8034

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي تبريز

8035

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي تهران دو

8036

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي رشت

8037

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي زاهدان

8038

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي زنجان

8039

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي شيراز

8040

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي فومن

8041

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي كاشمر

8042

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي كرمان

8043

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي كرمانشاه

8044

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي لرستان -خرم اباد

8045

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي مشهد

8046

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي همدان

8047

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي واحد 1تهران

8048

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهاددانشگاهي ياسوج

8049

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي اذربايجان شرقي

8050

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي اذربايجان غربي

8051

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي اردبيل

8052

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي استان زنجان

8053

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي استان سمنان

8054

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي استان فارس

8055

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي استان كردستان

8056

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي استان كرمانشاه

8057

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي اصفهان

8058

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي بروجرد

8059

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي بيرجند

8060

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي جيرفت وكهنوج

8061

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي چهارمحال وبختياري

8062

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي خراسان

8063

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي خوزستان

8064

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي سيستان وبلوچستان

8065

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي شهيدزمانپور

8066

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي فارس

8067

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي قزوين

8068

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي كرج

8069

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي كرمان

8070

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي كهگيلويه وبويراحمد

8071

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي گلستان

8072

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي گيلان

8073

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي لرستان -بروجرد

8074

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي مازندران

8075

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي مركزي

8076

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي هرمزگان

8077

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي همدان

8078

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاورزي يزد

8079

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جهادكشاوري لرستان

8080

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش جوادالائمه /ع /-يزد

8081

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش حوزه هنري واحد كرمان

8082

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگر-واحد كرج

8083

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد 17كاشان

8084

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد اردبيل

8085

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد اسلامشهر

8086

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد تبريز

8087

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد تهران

8088

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد رشت

8089

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد قزوين

8090

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد گرگان

8091

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خانه كارگرواحد مشهد

8092

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خدمات جهانگردي استان كرمان

8093

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خدمات فني دنده قزوين

8094

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش خوزستان -منطقه سه اموزشي

8095

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش داروگر

8096

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش دانشكده علوم وفنون فارابي

8097

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ت

8098

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش دهخدا-تكاب

8099

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ذوب اهن اصفهان

8100

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش رسانه

8101

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش زرين شهر

8102

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ساپكو

8103

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ساختمان وشهرسازي تهران

8104

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ساختمان وشهرسازي يزد

8105

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان اموزش گروه تراكتورسازي ا

8106

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان اتش نشاني وخدمات ايمني

8107

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان تبليغات اسلامي تهران

8108

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان زندان ها

8109

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان صنايع ومعادن استان خراسان

8110

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان مديريت صنعتي اردبيل

8111

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان مديريت صنعتي اروميه

8112

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان مديريت صنعتي تبريز

8113

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان مديريت صنعتي خراسان

8114

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان مديريت صنعتي سنندج

8115

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان مديريت صنعتي شيراز

8116

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازمان مديريت صنعتي كرمانشاه

8117

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش سازه هاي سنگين مازندران

8118

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شبستر

8119

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شركت ايدم تبريز

8120

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شركت تعاوني توليدقارچ صدفي تنكا

8121

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شركت تعاوني توليدكنندگان بروجر

8122

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شركت خدمات علمي -صنعتي خراسان

8123

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شركت داده پردازي ايران

8124

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شماره دو-ايلام

8125

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شماره دو-بروجرد

8126

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شماره يك -بروجرد

8127

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شماره يك /پارسيان /-ايلام

8128

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شهرداري رودهن

8129

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شهرداري قم

8130

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شهيدباهنركرج

8131

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شهيدسعيدي مشهد

8132

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شهيدهاشمي نژادساري

8133

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شيروان

8134

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع دستي اذربايجان غربي

8135

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع دستي استان تهران

8136

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع دستي استان مركزي

8137

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع دستي سنندج

8138

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع دفاعي زرين شهر

8139

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع غلات قائم /عج /

8140

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع لاستيك

8141

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع مخابراتي راه دورايران -شير

8142

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع ومعادن قم

8143

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنعت اب وبرق اذربايجان شرقي

8144

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنعت اب وبرق اصفهان

8145

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنعت اب وبرق غرب -كرمانشاه

8146

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنعت غذا-عاليزاد-هشتگرد

8147

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنعت هوانوردي

8148

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش علامه

8149

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش علامه طبرسي

8150

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش علوم بهزيستي وتوانبخشي مازندران

8151

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش علوم وفنون -قزوين

8152

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش علوم وصنايع شيلاتي خليج فارس -بوش

8153

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش علوم وفنون قزوين

8154

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش علويجه

8155

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فارسان

8156

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 10تهران

8157

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 11موسيقي تهران

8158

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1اذربايجان غربي

8159

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1اراك

8160

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1اردبيل

8161

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1اصفهان

8162

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1تهران

8163

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1زاهدان

8164

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1كرمانشاه

8165

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1گيلان -رشت

8166

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1مازندران

8167

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1همدان

8168

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 1يزد

8169

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 34تهران

8170

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 38تهران

8171

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 3مازندران

8172

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 4بابل

8173

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 5تهران

8174

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد 5مازندران

8175

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگ وهنرواحد قم

8176

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فرهنگي هنري شهرداري تهران

8177

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش كاراموزان چالوس

8178

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش كارخانجات مخابراتي ايران

8179

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش كانون سردفتران ودفترياران

8180

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش كميته امدادامام خميني /ره /

8181

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش كيش

8182

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش گرگان

8183

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش گروه خودروسازي سايپا

8184

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش گروه صنعتي ايران خودرو

8185

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش گروه ماشين سازي تبريز

8186

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش لارستان

8187

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ماشين سازي اراك

8188

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ميراث كمال الدين بهزاد

8189

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مالك اشتر-شاهين شهر

8190

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مالياتي اصفهان

8191

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مالياتي قم

8192

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مالياتي مشهد

8193

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مباركه

8194

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مجتمع هوادرياشيراز

8195

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مخابرات اذربايجان شرقي

8196

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مديريت اموزش وپژوهش زاهدان

8197

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ملاير

8198

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش منابع طبيعي دكترجوانشيركرج

8199

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش منابع طبيعي كلاراباد

8200

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مهستان سبزشمال تنكابن

8201

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش مياندواب

8202

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ميبد

8203

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ميناب

8204

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش نجف اباد

8205

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش نهبندان

8206

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ني ريز

8207

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش نيرومحركه -قزوين

8208

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش هواشناسي وعلوم جو-تهران

8209

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش هواشناسي وعلوم جو-شيراز

8210

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش واحد اموزشي قنات تفت

8211

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش يدك رسان كاوه ساوه

8212

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش ياسوج

8213

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بانك ملت

8214

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش بهزيستي استان تهران

8215

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش پژوهش ومهندسي جوش ايران

8216

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش توسعه اموزشي پژوهشي سينا-تهران

8217

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش تيران وكرون

8218

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش شيرين عسل

8219

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع دستي اردبيل

8220

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش صنايع ومعادن ايران -تهران

8221

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش علوم وصنايع شيلاتي ميرزاكوچك خان

8222

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش فنون وخدمات هوايي

8223

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش قوه قضائيه خراسان رضوي

8224

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش كارخانجات مخابراتي ايران

8225

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش هواشناسي وعلوم جومشهد

8226

دانشگاه جامع علمي كاربردي مركزاموزش واحد ملاير

8227

سايرمراكزاموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي

8999

حوزه هاي علميه

9998

سايرسازمان هاوموسسات

9999

کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد دانشگاه فراگیر پیام نور مشهد

 

۲ نظر ها

  1. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

  2. ریحانه ترابی

    سلام
    مایه خشنودی ماست که مطالب برای شما دوست عزیز مفید بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *