صفحه اصلی » آرشیو برچسب : ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ دانشگاه پیام نور ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

آرشیو برچسب : ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ دانشگاه پیام نور ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

لیست شهرها و رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ 93

10-7-1391-IMAGE634846975339724572

رشته های دوره ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ دانشگاه پیام نور در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ  ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (ﮔﺮاﻳﺶ ارزﻳﺎ ﺑﻲوآﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ زراﻋﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ (ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي ـ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي (ﮔﺮاﻳﺶ ارزﻳﺎ ﺑﻲوآﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ)  ...

ادامه مطلب »

مشاوره رایگان همین حالا تماس بگیرید!!
دوره های حضوری و غیر حضوری از تمام کشور
مشاوره رایگان دوره های مدیریت : 05138911180 و یا 09303702299